ساچمه البرز

ساچمه البرز

در دو وزن 18 و 20 گرین

تولید ایران

از مجموعه kkp

250 عدد در هر قوطی