ساچمه گامو مگنوم

ساچمه گامو مگنوم

در دو کالیبر 5.5 و 4.5

در بسته بندی های مختلف