ساچمه مهرداد

ساچمه مهرداد

کالیبر ۴/۵ و ۵/۵

سر تیز و سر تخت

تعداد ساچمه ۴/۵ در قوطی ۲۰۰ عدد

تعداد ساچمه ۵/۵ در قوطی ۱۰۰ عدد

نوع بسته بندی قوطی پلاستیکی

هر کارتن ۲۵۰ عدد قوطی